shiatsu weiterbildung:

Shiatsu / Cranio Sacral in Kombination
Shiatsu / Reiki in Kombination